Niêm cáp tách pha SEH

Niêm cáp co nhiệt tách pha 3, 4, 5 Cellpack